Skip to main content

Behandling av bassängvatten ombord på kryssningsfartyg

Behandling av bassängvatten säkerställer badvattnets renhet genom att avlägsna orenheter med hjälp av patron- eller sandfilter, och genom att tillsätta kemikalier som förebygger mikrobiologiska olägenheter. Utöver filtreringsfunktion innehåller vattenbehandlingssystemet vanligtvis ett uppvärmningssystem. Behandlingens främsta syfte är att säkerställa att vattnet är hygieniskt, men den har även en betydande estetisk betydelse eftersom den håller vattnet klart. Dimensionering av utrustning enligt kraven (till exempel USPH, Vessel Sanitation Program) är viktigt vid behandling av bassängvatten ombord på kryssningsfartyg, liksom särskilda krav som gäller fartygsmiljö.

System

Anläggningar för behandling av bassängvatten består vanligen av cirkulationspumpar, filter, värmeväxlare, givare och ventiler samt kemikaliedosering (klordosering och pH-reglering) samt vid behov UV-utrustning. Utöver vattenbehandlingsutrustningen behövs i allmänhet kompensationstankar för att jämna ut mängden vatten i bassängen. Särskilt ombord på fartyg, där det tillgängliga utrymmet vanligen är mycket begränsat, måste all anläggning planeras i form av maskinenheter som är så kompakta som möjligt, och ändå säkerställer systemets användbarhet. Genom att använda frekvensomriktare kan du uppnå avsevärda besparingar avseende utrustningens energiförbrukning. Omriktaren gör det också möjligt att reglera bassängvattnets cirkulationshastighet och se till att den uppfyller kraven under alla förhållanden.
Vad gäller styrsystemet är det viktigt att anläggningen är enkelt att använda, har ett entydigt och informativt användargränssnitt samt automatiska funktioner som säkerställer felfri och effektiv drift. Bassängvattenssystemens styrnings- och övervakningssystem kan dessutom integreras med fartygets övriga automations- och styrsystem.